• Dự Án L-1

    Cộng tác với ARL còn có các bên điều hành thứ 3 sẽ cung cấp cả xe tải lẫn tài xế để tiếp nhận và chuyển giao nước dưới sự điều phối của ARL..

  • Dự Án EB-5

    Dự án Agua Recycling Solutions đã phát triển thành công 3 cơ sở thông qua kêu gọi vốn EB-5 và dự án hiện tại là cơ sở thứ 4.

TOP
Chat with us